Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào với TÂN SINH VIÊN. Tất cả Tân Sinh Viên phải thi tiếng anh đầu vào. Đây là hình thức kiểm tra áp dụng chung với tất cả các bạn sinh viên khi bước chân vào Đại Học. nhằm mục đích phân đúng lớp,đúng mức độ cho sinh viên mới

+ Thời gian ghi danh: Unlimited

+ Mật khẩu ghi danh: tienganhdla