Mô hình client/server giúp phát triển một phương thức phát triển ứng dụng mới là việc phõn chia ... Giữa các Client và Server liên lạc với nhau qua hệ thống mạng. ... Trong mô hình 2 lớp điển hình thì lớp Server thường là các Server CSDL.