Chúng hỗ trợ cho việc đa dạng hóa các họat động giảng dạy, tạo điều kiện cho ... Trong giảng dạy ngoại ngữ sớm, các phương tiện truyền thông, nghĩa là tất cả ...