Cung cấp cho sinh viên có kiến thức và kỹ năng về việc kiểm thử phần mềm, các công đoạn kiểm thử, các loại kiểm thử, công cụ kiểm thử, xây dựng tài liệu kiểm thử, dữ liệu kiểm thử... để đảm bảo rằng dự án phần mềm sẽ chuyển giao cho khách hàng đúng hạn, đúng yêu cầu

+ Thời gian ghi danh: 03.09.2018 - 30.09.2018

+ Mật khẩu ghi danh: khongcomatkhau