Quản trị sản xuất (tiếng Anh: Production Management) là tổng hợp các hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất và quản trị quá trình sử dụng các ...