Nắm vững các khái niệm căn bản của quá trình thiết cài đặt và triển khai một ứng dụng web trên nền .NET. Thiết  kế và cài đặt một ứng dụng Web hoàn chỉnh bằng HTML, CSS, ASP.NETTriển khai và khai thác ứng dụng Web Service trên internet. 

+ Thời gian ghi danh: 03.09.2018 - 30.09.2018

+ Mật khẩu ghi danh: khongco