Giúp nắm vững phương pháp phân tích và lập trình hướng đối tượng nhằm, cung cấp kỹ năng lập trình hướng đối tượng trên ngôn ngữ C#, nền tảng .NET. Đây là cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức lập trình Winform trên nền tảng .NET.

+ Thời gian ghi danh: 03.09.2018 - 30.09.2018

+ Mật khẩu ghi danh: chuabiet