Sinh viên các Trường học hoặc những người làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và các đối tượng quan tâm đến lập trình bằng ngôn ngữ C++

+ Thời gian ghi danh: 03.09.2018 - 30.09.2018

+ Mật khẩu ghi danh: khongbiet