Cung cấp các kiến thức cơ bản về Vecto, tích vô hướng của hai vecto: giá trị lượng giác, các hệ thức lượng giác trong tam giác và giải tam giác, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng: Phương trình đường thẳng, phương trình đường tròn, phương trình đường elip,...

+ Thời gian ghi danh: 03.09.2018 - 10.09.2018

+ Mật khẩu ghi danh: toan10

Củng cố, mở rộng hiểu biết của học sinh về lý thuyết tập hợp đã được học ở các lớp dưới; cung cấp các kiến thức ban đầu về logic và các khái niệm số gần đúng, sai số tạo cơ sở để học tập tốt các phần sau; hình thành khả năng suy luận có lý, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác.

+ Thời gian ghi danh: Unlimited

+ Mật khẩu ghi danh: toan10