Học phần phương pháp nghiên cứu khoa học hướng về việc trang bị cho các học viên cao học và các nghiên cứu sinh những kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học nhằm mục đích nâng cao chất lượng cuả các đề cương và các luận văn tốt nghiệp hệ sau đại học.